Inhoudsopgave

Artikel 1 – Gegevens opdrachtnemer

Artikel 2 – Afspraken

Artikel 3 – Uitvoering

Artikel 4 – Privacy

Artikel 5 – Prijs

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Artikel 1 – Gegevens oprdrachtnemer

Naam ondernemer: SHW Solutions
Handelend onder de naam: SHW Solutions

Vestigingsadres: Rietkerkweg 53
E-mailadres: info@shwsol.nl

KvK nummer: 69418330

Artikel 2 – Afspraken

Al onze afspraken met de klant, prijzen, afwijkingen van diensten en reparaties worden schriftelijk vastgelegd zodat er geen verwarring kan ontstaan. Voordat er een afspraak gemaakt wordt, wordt er eerst een offerte gemaakt die schriftelijke akkoord moet worden geretourneerd. Voor zover als mogelijk en indien van toepassing vermelden wij in de offerte voor welke hardware dan wel software de aangeboden diensten geschikt zijn.

Artikel 3 – Uitvoering

De klant is zich er van bewust dat zij ten allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte uren die staan aangegeven in de offerte te voldoen, ongeacht het resultaat van de dienstverlening.

Artikel 4 – Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wij hebben dan ook een duidelijk en transparant privacybeleid, zoals hieronder vermeld:

Als klant heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij in ons systeem hebben staan. Wanneer u deze gegevens aanvraagt zullen wij u deze uiterlijk 14 dagen na uw verzoek sturen voor inzage. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is. en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard. De klant dient de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten tijdig aan ons te verstrekken en indien deze gegevens niet kloppen bij ons te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen worden strikt vertrouwelijk behandeld zoals documenten, email of wachtwoorden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten.

Artikel 5 – Prijs

Gedurende de periode dat het aanbod geldt zal de prijs van de aangeboden diensten niet verhoogd worden tenzij er als er sprake is van wettelijke regelingen bijvoorbeeld verhoging van het btw tarief. Gaat het om een prijsverhoging die minstens 2 maanden nadat er een overeenkomst is gesloten verhoogd wordt, dan heeft u het recht om deze overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. Wij kunnen een uitzondering maken als het gaat om schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed kunnen bieden. In dat geval zullen wij gebruik maken van variabele prijzen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn wanneer de door de klant verstrekte gegevens onjuist en/of onvolledig zijn. De klant is bekend dat er tijdens de uitvoering van de dienst mogelijk gegevens, documenten, informatie of andersoortige data verloren kan gaan en of beschadigd kunnen raken. Wij maken geen back up van deze data voordat wij gaan beginnen aan de dienst tenzij de klant zelf dit heeft aan gegeven en het als opdracht heeft doorgegeven. De klant is er ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat de klant zelf een deugdelijke back-up of kopie van zijn data heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van klant als gevolg van het verloren gaan of beschadigd raken van data van de klant. Als klant garandeert u ons dat hij/zij de eigenaar van het product is waarbij de dienst wordt uitgevoerd en er geen gebruik wordt gemaakt van illegaal verkregen software. De klant vrijwaart ons voor aanspraken van derden partijen in verband daarmee. De aangevraagde diensten zullen uitsluitend verricht worden op het door de klant aangegeven adres. Als er tijdens een afspraak onrechtmatigheden worden aangetroffen bij de klant dan zullen wij dit ten allen tijde melden bij de daarvoor geldende instantie(s). Leiding, toezicht en werkgeversgezag met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door een van onze medewerkers berust bij SHW. De klant heeft in dit verband nadrukkelijk geen instructie bevoegdheid. 

Artikel 7 – Klachten

Indien er klachten zijn over de geleverde diensten dient de klant dit zo spoedig mogelijk door te geven binnen 48 uur na voltooiing van de dienstverlening.